Nasza oferta kształcenia w zawodzie technik geodeta


TECHNIK GEODETA


Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zespół geodezyjny i kartograficzny.


W toku 4-letniej nauki nauczysz się:

 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych

 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.

 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)

 • wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego

 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac

 • kartowania i rysowania map

 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów

 • wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych

 • zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym

 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości

 • wymiany i scalania gruntów rolnych i leśnych

 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu.